لیلا صوفیانی

لیلا صوفیانی

مدرس

۷۴ارتباط ۵مهارت
آذربایجان غربی | سلماس
مدرس دانشگاه در رشته روانشناسی
دانشگاه
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد سلماس
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد سلماس
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدرس دانشگاه در رشته روانشناسی
دانشگاه
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
مددکار اجتماعی
سالمندان
۱۳۷۹ - ۱۳۸۶
مددکار اجتماعی
جامعه معلولین
مهارت ها
| ۳۴نفر
علی زحمتکشمعین قاسمیحکمت آزادهمجید محمدیبهزاد اسماعیل زاده
| ۳۴نفر
علی زحمتکشمعین قاسمیحکمت آزادهمجید محمدیبهزاد اسماعیل زاده
| ۳۳نفر
علی زحمتکشمعین قاسمیحکمت آزادهداود تقی پورسعید عارف
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات