محمد رابطیان

محمد رابطیان

کارشناسی شیمی کاربردی و آی تی

۳ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
IT کارشناس
گیگا کامپیوتر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی شیمی کاربردی
تجارب کاری
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
IT کارشناس
گیگا کامپیوتر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات