سعید کیبی

سعید کیبی

دانشجوی سال اخر کارشناسی مهندسی صنایع

۱۳ارتباط ۱۱مهارت
تهران | اندیشه
مسئول کنترل موجودی انبار
ایران خودرو
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مسئول کنترل موجودی انبار
ایران خودرو
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دوستانی که تمایل دارند درزمینه دیجیتال مارکتینگ ازصفر کارگروهی ایجادوانجام دهیم خبربدند