سعید میرزایی

سعید میرزایی

کارشناس آزمایشگاه صبا فولاد

۷۰ارتباط ۵مهارت
فارس | قادرآباد
مهندس آزمایشگاه
صبا فولاد خلیج فارس
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی پتروشیمی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مهندس آزمایشگاه
صبا فولاد خلیج فارس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارمند اداری
ایریتک
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
دبیر
آموزش و پرورش
دبیر شیمی - فیزیک
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات