ماهرخ دربندی

ماهرخ دربندی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۱۸ارتباط ۷مهارت
البرز | کرج
حسابدار مالی
بصورت پیمانکاری در شرکتهای فولاد صنعت پرشیا . نصب و تعمیرات برق پاسارگاد . ناصح پاد . .
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۷۲ - ۱۳۷۷
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
حسابدار مالی
بصورت پیمانکاری در شرکتهای فولاد صنعت پرشیا . نصب و تعمیرات برق پاسارگاد . ناصح پاد . .
رئیس حسابداری ستادی . پرداخت ها . گژارشات مدیریتی . .ارزش افزوده .گزارشات فصلی .اظهارنامه مالیاتی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۵
حسابدار ارشد
سیمان بوهرک یزد
۱۳۸۳ - ۱۳۸۴
حسابدار ارشد
کفش ملی
۱۳۷۸ - ۱۳۸۲
رئیس امور مالی
مه افرین تهویه
۱۳۷۸ - ۱۳۸۲
رئیس امور مالی
مهاب مجری
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
هلو . تدبیر
حسابدار مالی در بصورت پیمانکاری در شرکتهای فولاد صنعت پرشیا . نصب و تعمیرات برق پاسارگاد . ناصح پاد . .
همکاران سیستم . حسابداری
توضیحات
تهیه گزارشات فصلی . اظهارنامه مالیاتی . گزارشات ارزش افزوده .صورتهای مالی