علی فغانی

علی فغانی

کارشناسی کشاورزی ترویج و آموزش

۰ارتباط ۱۶مهارت
مازندران | بهشهر
نمایندگی برندینگ
صنایع رباتیک آراد
کارشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تحصیلات
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۸
کارشناسی کشاورزی ترویج و آموزش
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
نمایندگی برندینگ
صنایع رباتیک آراد