حامد رنجبری

حامد رنجبری

حامد رنجبری حامد رنجبری

کارشناسی مدیریت دولتی

۱۳۵ارتباط ۱۲مهارت
هرمزگان | میناب
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قشم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مدیریت دولتی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
دارای مدرک دارویار داروخانه و همچنین کار در دوران خدمت در قسمت حسابداری و بایگانی و همچنین دارای گواهینامه رانندگی ب۲وهمچنین توانایی در انجام تزریقهای عضلانی و بلد بودن کار با دستگاه فشارسنج.