مهشید شادمانیان

مهشید شادمانیان

کارشناسی روابط عمومی وکارشناسی ارشدتربییت بدنی

۱۳ارتباط ۲مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی روابط عمومی
مهارت ها
| ۱۰نفر
حمید مکارمیونس خوش ظاهرزینب زیباییرضا خشنودمهدی زمانی
| ۹نفر
حمید مکارمیونس خوش ظاهرزینب زیباییرضا خشنودمهدی زمانی
زبان ها
آلمانی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
روسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
اماده برای همکاری درشرکت های خصوصی داخل شهرترجیحاهمکاران جوان باحقوق مناسب