در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا شاعر را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که شاعر را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند شاعر را بصورت مبتدی و حدود ۵۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند شاعر را بصورت متوسط و حدود ۳۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند شاعر را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۵۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۴۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۲%
کاربران منتخب