در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا شاعر را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که شاعر را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند شاعر را بصورت مبتدی و حدود ۵۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند شاعر را بصورت متوسط و حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند شاعر را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۵۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۴۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۲%
کاربران منتخب