مسعود بیگ محمدی

مسعود بیگ محمدی

کارشناسی مکانیک ساخت و تولید

۱۰۵ارتباط ۱۰مهارت
زنجان | زنجان
مهندس مکانیک
توسعه صنایع لاستیک
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی زنجان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی زنجان
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
مرکز جامع علمی کاربردی زنجان
۱۳۸۴ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
مهندس مکانیک
توسعه صنایع لاستیک
تعمیرکار ژنراتور تولید برق
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات