در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا برنامه نویسی اندروید را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که برنامه نویسی اندروید را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند برنامه نویسی اندروید را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند برنامه نویسی اندروید را بصورت متوسط و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند برنامه نویسی اندروید را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۱۰%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۲۵%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۳۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۸۲%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۱۸%
کاربران منتخب