الهام عطایی

الهام عطایی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۲ارتباط ۱۰مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مدیریت بازرگانی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات