ایسودا باقی

ایسودا باقی

کارشناسی حسابداری

۱۳ارتباط ۱۵مهارت
البرز | کرج
حسابدار حقوق و دستمزد
کارخانه بافندگی میرئی
مدارک و گواهی‌نامه ها
icdl
اموزشگاه فنی و حرفه ای معین
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
حسابدار حقوق و دستمزد
کارخانه بافندگی میرئی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات