الناز طهماسبی

الناز طهماسبی

کاردانی مدیریت بانکی

۲۰ارتباط ۷مهارت
البرز | هشتگرد
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بصیر آبیک
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بصیر آبیک
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کاردانی مدیریت بانکداری
مهارت ها
| ۱۴نفر
آرش بیاضیان سرکندیشیما شیماسعید قهرمانیجعفر قاسمی سردابرودرضا خشنود
| ۱۴نفر
آرش بیاضیان سرکندیشیما شیماسعید قهرمانیرضا خشنودابوالفضل تنومند
| ۱۴نفر
آرش بیاضیان سرکندیشیما شیماسعید قهرمانیجعفر قاسمی سردابرودرضا خشنود
| ۱۴نفر
آرش بیاضیان سرکندیشیما شیماسعید قهرمانیجعفر قاسمی سردابرودرضا خشنود
| ۱۴نفر
آرش بیاضیان سرکندیشیما شیماسعید قهرمانیجعفر قاسمی سردابرودرضا خشنود
| ۱۲نفر
آرش بیاضیان سرکندیشیما شیماسعید قهرمانیابوالفضل تنومندفرشید علی محمد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
اسپاد
درجه کاردانی مدیریت بانکداری از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بصیر آبیک
هلو
درجه کاردانی مدیریت بانکداری از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بصیر آبیک
توضیحات