در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا نرم افزار هلو را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نرم افزار هلو را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند نرم افزار هلو را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند نرم افزار هلو را بصورت متوسط و حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند نرم افزار هلو را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۱۰۰ عضو ۲۶%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۳۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۴۱%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۵۹%
کاربران منتخب