مسعود مطلبی نصرآبادی

مسعود مطلبی نصرآبادی

کارشناسی حسابداری مالی - مدیر بازرگانی -

۷ارتباط ۱۷مهارت
البرز | کرج
حسابدار مالی
وگ ایران
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غزالی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غزالی
۱۳۹۷ اکنون
مرکز جامع علمی کاربردی کرج
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی حسابداری مالی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۰
نرم افزار هلو
موسسه کبیری
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
حسابدار مالی
وگ ایران
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات