Fatemeh Saber

Fatemeh Saber

کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی

۹۹ارتباط ۹مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه اصفهان
تحصیلات
دانشگاه اصفهان
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی
مدارک و گواهی‌نامه ها
برنامه نویسی متلب
دانشگاه شیراز
ویرایش ژنوم CRISPR
انستیتو پاستور تهران
طراحی دارو
انستیتو پاستور تهران
دارو رسانی با نانو ذرات
انستیتو پاستور تهران
ایمونوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
پروژه‌ها
استفاده از باکتری ها در درمان هدفمند سرطان
کنگره ملی پژوهش و نوآوری در زیست فناوری
The use of viruses totraet cancer
ICB2017
استفاده از فلور میکروبی زنبور عسل در از بین بردن باکتری های بیماری زا
همایش ملی فراورده های زنبور عسل از منظر زیست شناسی، سلامت و اقتصاد
Study on the effect of human microbiome on cancer
ICB2018
مهارت ها
| ۶۷نفر
نصران کاظم زکیمحمود علی پورFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدم
| ۶۴نفر
نصران کاظم زکیمحمود علی پورFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدم
| ۵۹نفر
نصران کاظم زکیمحمود علی پورامیر شجاعی مقدمبهمن طاعتیمحمد عبدالهی
| ۵۸نفر
نصران کاظم زکیمحمود علی پوربهمن طاعتیامیر شجاعی مقدمنبی اله گودرزی
| ۵۵نفر
نصران کاظم زکیمحمود علی پوربهمن طاعتیامیر شجاعی مقدممحمد عبدالهی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات