علی پژمان

علی پژمان

مشاور شغلی تحصیلی

۴۱ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
کارمند
هدایت فرهیختگان جوان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۸۵ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی معدن
مدارک و گواهی‌نامه ها
اکسل
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
شش سیگما
انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارمند
هدایت فرهیختگان جوان
محصولات اصلی شرکت....سمیم (سامانه مدیریت یکپارچه مدارس) ---- هشت (هدایت شغلی تحصیلی)
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
مشاور آموزشی
آموزشگاه علمی کیمیا
آموزشگاه آزاد علمی پسرانه کیمیا-منطقه ۱۲
مهارت ها
| ۲۱نفر
محمدامین الیاسی نیاحمید مکارمروزبه دیده ورFarzaneh Bazziابوالفضل تنومند
| ۲۱نفر
محمدامین الیاسی نیاحمید مکارمروزبه دیده ورFarzaneh Bazziابوالفضل تنومند
| ۲۱نفر
محمدامین الیاسی نیاحمید مکارمروزبه دیده ورFarzaneh Bazziابوالفضل تنومند
| ۲۱نفر
محمدامین الیاسی نیاحمید مکارمروزبه دیده ورFarzaneh Bazziابوالفضل تنومند
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کارگاه صلاحیت های اخلاقی، قوانین و مقررات مرتبط با مشاوره در کشور
کارمند در هدایت فرهیختگان جوان
کارگاه مهارت ها و فنون مشاوره شغلی
کارمند در هدایت فرهیختگان جوان
کارگاه آزمون های ینجش شغلی
کارمند در هدایت فرهیختگان جوان
کارگاه برنامه ریزی تحصیلی
کارمند در هدایت فرهیختگان جوان
توضیحات