حسین عظیمی

حسین عظیمی

کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید

۶۳ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
سرپرست شیفت تولید
کارخانه آرین تخته
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
سرپرست شیفت تولید
کارخانه آرین تخته
علت قطع همکاری دوری محل کار از خانواده
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سرپرست مکانیک
پروژه آرین تخته
علت قطع همکاری اتمام پروژه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مهندس تعمیرات
آرین شیمی
علت قطع همکاری اعزام به ماموریت
مهارت ها
| ۲۴نفر
محمد شمسعلیرویا بابازادهسوگند کرمانیآرش اسماعیلیمحمد حسن پور
| ۲۳نفر
محمد شمسعلیرویا بابازادهسوگند کرمانیآرش اسماعیلیمحمد حسن پور
| ۲۳نفر
محمد شمسعلیرویا بابازادهسوگند کرمانیآرش اسماعیلیمحمد حسن پور
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات