فاضل نغیمش

فاضل نغیمش

fazel2320

۳ارتباط ۱۲مهارت
خوزستان | آبادان
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
مهارت ها
| ۱نفر
Mohammad jamshidi
| ۱نفر
Mohammad jamshidi
| ۱نفر
Mohammad jamshidi
| ۱نفر
Mohammad jamshidi
| ۱نفر
Mohammad jamshidi
| ۱نفر
Mohammad jamshidi
| ۱نفر
Mohammad jamshidi
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات