در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا زبان آلمانی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان آلمانی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند آلمانی را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند آلمانی را بصورت متوسط و حدود ۱۶ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند آلمانی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی بیش از ۱۰۰ عضو ۲۶%
متوسط بیش از ۱۰۰ عضو ۳۴%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۱۶%
کاربران منتخب