در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا زبان کردی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان کردی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند کردی را بصورت مبتدی و حدود ۱۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند کردی را بصورت متوسط و حدود ۷۳ درصد از کاربران که بیش از ۵۰۰ نفر هستند کردی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی کمتر از ۵۰ عضو ۴%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۶%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۱۶%
حرفه‌ای بیش از ۵۰۰ عضو ۷۳%
کاربران منتخب