یاسین خالدی

یاسین خالدی

کنترل پروژه

۳ارتباط ۱۴مهارت
تهران | تهران
کنترل پروژه
محافظ پوشش کارا
کارشناسی ارشد دانشگاه مهر البرز
تحصیلات
دانشگاه مهر البرز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
دانشگاه ملایر
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی معماری
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کنترل پروژه
محافظ پوشش کارا
کنترل پروژه، تهیه صورت وضعیت ها، طراحی سایت و طراحی گرافیکی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
dcc
ستاوند پاژ
کنترل اسناد، طراحی فاز 1، تهیه صورت وضعیت ها، تهیه گزارشات، کنترل پروژه و عکاسی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
ناظر کارگاه
-
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات