علیرضا فتحی

علیرضا فتحی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۹مهارت
قزوین | شهر صنعتی البرز
نماینده بازاریابی
پخش بهداشتی کاراگاه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی مدیریت بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
توزیع و انبارداری
۱۳۹۷
توزیع و انبارداری
جهاد دانشگاهی
اصول و فنون مذاکره و بازاریابی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۹
اصول و فنون مذاکره و بازاریابی
جهاد دانشگاهی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
نماینده بازاریابی
پخش بهداشتی کاراگاه
۱۳۹۲ اکنون
نماینده علمی
پارس آزمای طب
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
بازاریاب
پخش بهداشتی یکتا
پروژه‌ها
اقیانوس اطلس آبی
روش تحقیق در مدیریت
استراتژی خوب و بد
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
بارارگرایی در اقتصاد های نامنظم
نماینده بازاریابی در پخش بهداشتی کاراگاه
اعتماد به نفس
نماینده بازاریابی در پخش بهداشتی کاراگاه
اصول و فنون مذاکره و بازاریابی
نماینده بازاریابی در پخش بهداشتی کاراگاه
توضیحات