در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا ASP.NET را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ASP.NET را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ASP.NET را بصورت مبتدی و حدود ۲۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ASP.NET را بصورت متوسط و حدود ۲۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ASP.NET را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۸%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۴۱%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۲۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۱%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۹%
کاربران منتخب