فاطمه فسانه

فاطمه فسانه

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تولید

۲۷ارتباط ۶مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناس مالی
سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تولید
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناس مالی
سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی
مهارت ها
| ۱۴نفر
محمدرضا بازخانهفاطمه سروشرضا احمدیحامد رنجبری

حامد رنجبریبهنام پاشا زانوس
| ۱۴نفر
محمدرضا بازخانهفاطمه سروشرضا احمدیحامد رنجبری

حامد رنجبریبهنام پاشا زانوس
| ۱۴نفر
محمدرضا بازخانهفاطمه سروشرضا احمدیحامد رنجبری

حامد رنجبریبهنام پاشا زانوس
| ۱۳نفر
محمدرضا بازخانهفاطمه سروشرضا احمدیحامد رنجبری

حامد رنجبریبهنام پاشا زانوس
| ۱۳نفر
محمدرضا بازخانهفاطمه سروشرضا احمدیحامد رنجبری

حامد رنجبریبهنام پاشا زانوس
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات