فاطمه فسانه

فاطمه فسانه

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تولید

۲۷ارتباط ۶مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناس مالی
سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تولید
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس مالی
سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی
مهارت ها
| ۱۴نفر
فاطمه سروشرضا احمدیحامد رنجبری

حامد رنجبریبهنام پاشا زانوسمحمد حسن پور
| ۱۴نفر
فاطمه سروشرضا احمدیحامد رنجبری

حامد رنجبریبهنام پاشا زانوسمحمد حسن پور
| ۱۴نفر
فاطمه سروشرضا احمدیحامد رنجبری

حامد رنجبریبهنام پاشا زانوسمحمد حسن پور
| ۱۳نفر
فاطمه سروشرضا احمدیحامد رنجبری

حامد رنجبریبهنام پاشا زانوسمحمد حسن پور
| ۱۳نفر
فاطمه سروشرضا احمدیحامد رنجبری

حامد رنجبریبهنام پاشا زانوسمحمد حسن پور
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات