در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا مدیریت را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مدیریت را بصورت مبتدی و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند مدیریت را بصورت متوسط و حدود ۵۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند مدیریت را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۴۱%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۵۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۷۳%
زن بیش از ۵۰ عضو ۲۷%
کاربران منتخب