سعید فیروزی

سعید فیروزی

کارشناسی برق قدرت

۳ارتباط ۱۰مهارت
اصفهان | اصفهان
سرپرست شیفت
انرژی گستر بروجن
کارشناسی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
سرپرست شیفت
انرژی گستر بروجن
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
نصب، راه اندازی و بهره برداری از تجهیزات الکتریکال و مکانیکال تلمبه خانه ام الدبس طرح آبرسانی غدیر