مهدیه سادات حسینی احمد ابادی

مهدیه سادات حسینی احمد ابادی

گرافیست-دکوراتور-طراح و ایده پرداز

۱۳ارتباط ۱۲مهارت
تهران | تهران
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی گرافیک کامپیوتری
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کاردانی چاپ گرافیک
مهارت ها
| ۱۱نفر
سید محمد سروریمحمد رفتاریآرش بیاضیان سرکندیسعید آزغ
| ۱۰نفر
سید محمد سروریمحمد رفتاریآرش بیاضیان سرکندیسعید آزغ
| ۱۰نفر
فرید نادری بگه جانسید محمد سروریمحمد رفتاریآرش بیاضیان سرکندیسعید آزغ
سید محمد سروریمحمد رفتاریآرش بیاضیان سرکندیسعید آزغ
| ۹نفر
سید محمد سروریمحمد رفتاریآرش بیاضیان سرکندیسعید آزغ
| ۹نفر
سید محمد سروریمحمد رفتاریآرش بیاضیان سرکندیسعید آزغ
| ۸نفر
سید محمد سروریمحمد رفتاریآرش بیاضیان سرکندیسعید آزغ
| ۸نفر
سید محمد سروریمحمد رفتاریآرش بیاضیان سرکندیسعید آزغ
سید محمد سروریمحمد رفتاریآرش بیاضیان سرکندیسعید آزغ
| ۸نفر
سید محمد سروریمحمد رفتاریآرش بیاضیان سرکندیسعید آزغ
توضیحات