در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا نقاشی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نقاشی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۹ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند نقاشی را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نقاشی را بصورت متوسط و حدود ۳۹ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نقاشی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۱۹%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۳۹%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۲۵%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۷۵%
کاربران منتخب