در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا نویسندگی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نویسندگی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند نویسندگی را بصورت مبتدی و حدود ۴۴ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نویسندگی را بصورت متوسط و حدود ۳۷ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نویسندگی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۱۸%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۴۴%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۳۷%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۴۲%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۵۸%
کاربران منتخب