محمد جمشیدی

محمد جمشیدی

کارشناسی ارشد منابع طبیعی جنگلداری

۱۰۱ارتباط ۱۲مهارت
آذربایجان غربی | نقده
نائب رئیس
شرکت آرتان کشت آذربایجان
کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
تحصیلات
دانشگاه ارومیه
۱۳۸۸ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد منابع طبیعی جنگلداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
نائب رئیس
شرکت آرتان کشت آذربایجان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارشناس طرح
شرکت احیا خاک آذربایجان
۱۳۹۲ اکنون
کارشناس خبره دادگستری
دادگستری
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
کردی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات