مسعود قربان اوغلی

مسعود قربان اوغلی

مهندسی عمران

۰ارتباط ۸مهارت
هرمزگان | بندرعباس
سرپرست اجرایی
شرکت پارس گلوژ
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
۱۳۸۰ - ۱۳۸۵
کارشناسی مهندسی عمران عمران
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
سرپرست اجرایی
شرکت پارس گلوژ
مهارت ها
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات