محمود قاسمی

محمود قاسمی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

۸ارتباط ۱۴مهارت
کرمان | انار
همکار علمی
پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک طبرستان
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تحصیلات
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی زیست شناسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
جداسازی، کمیت سنجی و ارزیابی پروتئین ها با روش SDS-PAGE
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
97/2/پ
۱۳۹۶
طراحی پرایمر
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
96/4/خ
۱۳۹۶
آشنایی با نظام حقوقی و فنی ثبت ارقام گیاهی و کنترل بذر ونهال
پژوهشکده ژنتیک وزیست فناوری طبرستان
96/153/پ
۱۳۸۷
حسابداری مقدماتی
شرکت تعاونی استان کرمان
87/5/ق
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
همکار علمی
پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک طبرستان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
تکنسین ارشد آزمایشگاه
زرین برگ پرشیا
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
همسانه‌سازی، بیان و ارزیابی خصوصیات ضد قارچی پروتئین غیرفعال‌کننده ریبوزوم (RIP) جدا شده از جنس کوکومیس (Cucumis sp.)

محمود قاسمی دکتر غلامعلی رنجبر دکتر علی پاکدین
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۱۱
تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی پروتئین غیر فعال کننده ریبوزوم در کدوئیان

محمود قاسمی غلامعلی رنجبر علی پاکدین پاریزی سیدکمال کاظمی تبار
۱۳۹۶-۱۱
جداسازی و همسانه‌سازی ژن کد کننده پروتئین غیرفعال کننده ریبوزومی نوع دو از خربزه (Cucumis melo)

محمود قاسمی غلامعلی رنجبر- علی پاکدین پاریزی سیدکمال کاظمی تبار
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
یک مقاله isi و علمی پژوهشی در مرحله چاپ می باشد.