زهرا کاوند

زهرا کاوند

کارشناسی کشاورزی صنایع غذایی

۵۲ارتباط ۹مهارت
لرستان | بروجرد
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی کشاورزی صنایع غذایی
مهارت ها
| ۲۱نفر
یوسف 
یوسف بیرامی رادنبی اله گودرزیمحمد قبادیسعید علیزادهمعین قاسمی
| ۲۰نفر
یوسف 
یوسف بیرامی رادنبی اله گودرزیسعید علیزادهمعین قاسمیحکمت آزاده
| ۱۹نفر
یوسف 
یوسف بیرامی رادسعید علیزادهمعین قاسمیحکمت آزادهسالار امیری
| ۱۹نفر
یوسف 
یوسف بیرامی رادسعید علیزادهمعین قاسمیحکمت آزادهسالار امیری
| ۱۹نفر
یوسف 
یوسف بیرامی رادنبی اله گودرزیسعید علیزادهمعین قاسمیحکمت آزاده
| ۱۸نفر
یوسف 
یوسف بیرامی رادسعید علیزادهمعین قاسمیحکمت آزادهسالار امیری
| ۱۸نفر
یوسف 
یوسف بیرامی رادسعید علیزادهحکمت آزادهسالار امیریمختار سهولی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
مدارک، گواهینامه ها ، جوایز و افتخارات:
• کسب گواهینامه"جایزه ملی کیفیت" • کسب گواهینامهآموزشی"آشنایی با سیستم مدیرUت Uکپارچه IMS"
• گواهینامه"آشنایی با ضوابط ارزشیابی مدیران کنترل کیفیت نمونه" • گذراندن تمانی آزماUش های کنترل کیفی و میکروبی دراداره کل استاندارد استان
لرستان
• ارائه سمیناربا عنوان"افزودنی های مواد غذایی" • انجام پروژه طراحی کارخانهنبات و آبنبات