مریم نیری

مریم نیری

کارشناسی حسابداری

۲ارتباط ۱۹مهارت
مازندران | آمل
مدیر مالی
استیلا چوب
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز بابل
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیر مالی
استیلا چوب
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
حسابدار و مسئول وصول مطالبات
سولار سویا
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات