شیوا ریاضیان

شیوا ریاضیان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۱۹ارتباط ۹مهارت
تهران | تهران
معاونت بازرگانی
بازرگانی گرانمهر سپهر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دانشگاه پیام نور مرکز تنکابن
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی مدیریت بازرگانی
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدیر بازاریابی
۱۳۹۱
مدیر بازاریابی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مدیر هتل
۱۳۹۱
مدیر هتل
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ICDL 2
ICDL 2
مجتمع فنی تهران
BODY LANGUAGE
ICS
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
معاونت بازرگانی
بازرگانی گرانمهر سپهر
امور بازرگانی - خرید و سفارش خارجی - بیمه - ترخیص - ثبت سفارش - اظهار - حمل و نقل
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
دستیار منابع انسانی
البرز تات
پروژه‌ها
۱۳۹۳
تجربیات کشورها در مورد بیمه نامه نوسانات نرخ ارز و اثرات آن بر صادرات آن کشور ها در وضعیت بحران اقتصادی
درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
هر گونه فعالیت کسب و کار که با تعدادی خطر و یا دیگر خطرات و مقابله با خطر مواجه می شود ، همواره عملکرد مهم مدیریتی بوده است. با این وجود، در سالهای اخیر، مدیریت خطر توجه زیادی را در روش و ادبیات شرکت یا سازمان دریافت کرده است. این مسئله بویژه برای مدیریت خطرات مالی ، یعنی مدیریت خطر ارز خارجی ، خطر نرخ سود و دیگر خطرات بازار مالی صحیح می باشد. این مطالعه به منظور سنجش تاثیرگذاری بیمه نوسانات نرخ ارز بر صادرات به انجام رسیده است.بدین منظور 400 پرسشنامه در میان مدیران و دست اندرکاران اصلی شرکت های کوچک و متوسط صادراتی در شهر تهران توزیع و جمع آوری گشت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Spss مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج ار قرار زیر است : نتیجه آزمون فرض اول نشان داد که بین اندازه شرکت با صادرات رابطه معناداری وجود ندارد، در فرضیه دوم دیدیم که بین تغییرات قیمت با صادرات رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان داد که بین حق بیمه با صادرات رابطه معناداری وجود دارد. در آزمون فرضیه چهارم به این نتیجه رسیدیم که بین مقررات دولتی با صادرات رابطه معناداری وجود داردو در نهایت نتایج حاصل از آزمون فرضیه اخر حاکی از آن است که بین توانمندی های اطلاعات با صادرات رابطه معناداری وجود دارد. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این تحقیق 0.838 می باشد که نشان از پایایی خوب آن دارد.

شیوا ریاضیان دکتر مهناز ربیعی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
آشنایی با حقوق کارفرمایان بیمه
معاونت بازرگانی در بازرگانی گرانمهر سپهر
توضیحات