ششششش ممممم

ششششش ممممم

ک . حقوق

۲ارتباط ۱۴مهارت
تهران | تهران
منشی و تایپیست
دفتر وکالتی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
۱۳۹۶ اکنون
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
منشی و تایپیست
دفتر وکالتی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
مدرس
آموزشگاه زبان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
منشی
آموزشگاه زبان
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات