در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا ابزار دقیق را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ابزار دقیق را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ابزار دقیق را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند ابزار دقیق را بصورت متوسط و حدود ۳۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند ابزار دقیق را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۹%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۳۷%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۹۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳%
کاربران منتخب