هانیه منصوری

هانیه منصوری

کارشناس حسابداری

۱۸۸ارتباط ۸مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
متصدی فروش
بیمه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
متصدی فروش
بیمه
مهارت ها
| ۹۱نفر
عباس درکه
| ۹۰نفر
عباس درکه
| ۸۹نفر
| ۸۷نفر
| ۸۶نفر
| ۸۵نفر
| ۷۵نفر
عباس درکه
| ۷۴نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات