هانیه منصوری

هانیه منصوری

کارشناس حسابداری

۱۸۸ارتباط ۸مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
متصدی فروش
بیمه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
متصدی فروش
بیمه
مهارت ها
| ۹۱نفر
عباس درکهسید محمد سروریسجاد سفلائیانعلی عباس زادهمهران سلطانی نژاد
| ۹۰نفر
عباس درکهسید محمد سروریسجاد سفلائیانمهدی زمانیمهران سلطانی نژاد
| ۸۹نفر
عباس درکهسید محمد سروریسجاد سفلائیانمهران سلطانی نژادسعید قهرمانی
| ۸۷نفر
عباس درکهسید محمد سروریسجاد سفلائیانمهران سلطانی نژادمیلاد راد
| ۸۶نفر
عباس درکهسید محمد سروریسجاد سفلائیانعلی عباس زادهمهران سلطانی نژاد
| ۸۵نفر
عباس درکهسید محمد سروریسجاد سفلائیانمهران سلطانی نژادسعید قهرمانی
| ۷۵نفر
عباس درکهسید محمد سروریسجاد سفلائیانمهدی زمانیمهران سلطانی نژاد
| ۷۴نفر
عباس درکهسید محمد سروریسجاد سفلائیانمهدی زمانیمجید حاجیان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات