هانیه منصوری

هانیه منصوری

کارشناس حسابداری

۱۸۸ارتباط ۸مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
متصدی فروش
بیمه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
متصدی فروش
بیمه
مهارت ها
| ۹۱نفر
عباس درکهسجاد سفلائیانعلی عباس زادهمهران سلطانی نژادماهان احمدی
| ۹۰نفر
عباس درکهسجاد سفلائیانمهدی زمانیمهران سلطانی نژادسعید قهرمانی
| ۸۹نفر
عباس درکهسجاد سفلائیانمهران سلطانی نژادسعید قهرمانیمیلاد راد
| ۸۷نفر
عباس درکهسجاد سفلائیانمهران سلطانی نژادمیلاد رادعلی زحمتکش
| ۸۶نفر
عباس درکهسجاد سفلائیانعلی عباس زادهمهران سلطانی نژادسعید قهرمانی
| ۸۵نفر
عباس درکهسجاد سفلائیانمهران سلطانی نژادسعید قهرمانیماهان احمدی
| ۷۵نفر
عباس درکهسجاد سفلائیانمهدی زمانیمهران سلطانی نژادمیلاد راد
| ۷۴نفر
عباس درکهسجاد سفلائیانمهدی زمانیمجید حاجیانمهران سلطانی نژاد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات