محمد اکبرحلوایی

محمد اکبرحلوایی

کارشناسی مکانیک ساخت و تولید

۱۶ارتباط ۱۷مهارت
قزوین | قزوین
طراح وب‌سایت
عصرنوین
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
مرکز جامع علمی کاربردی قزوین
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کاردانی طراحی صنعتی نقشه کشی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
طراح وب‌سایت
عصرنوین
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
IT مدیر بخش
ایلیا
مسئول انفورماتیک
پروژه‌ها
طراح وب‌سایت در عصرنوین
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات