ابراهیم صفایی

ابراهیم صفایی

کارشناسی مدیریت فرهنگی و هنری

۱۰۲ارتباط ۱۲مهارت
چهارمحال و بختیاری | لردگان
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی لردگان
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی لردگان
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مدیریت فرهنگی و هنری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات