hadi salari

hadi salari

کارشناسی ارشد کشاورزی ماشین آلات کشاورزی

۲۷ارتباط ۱۰مهارت
کرمان | عنبر آباد
کارشناسی ارشد دانشگاه جیرفت
تحصیلات
دانشگاه جیرفت
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد کشاورزی ماشین آلات کشاورزی
مهارت ها
| ۱۰نفر
احمد محمودینبی اله گودرزیسمیرا فردین
| ۱۰نفر
احمد محمودینبی اله گودرزیسمیرا فردینasma salehi
| ۱۰نفر
احمد محمودیمحمد قبادینبی اله گودرزیasma salehi
| ۹نفر
احمد محمودیمحمد قبادینبی اله گودرزیasma salehi
| ۷نفر
asma salehi
| ۷نفر
نبی اله گودرزی
| ۶نفر
نبی اله گودرزی
| ۵نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات