بهاره سیفی

بهاره سیفی

انجام پروژه های دانشجویی

۱۴۸ارتباط ۸مهارت
همدان | همدان
حسابدار- منشی-بازاریاب
شرکت ساختمانی آمود
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
حسابدار- منشی-بازاریاب
شرکت ساختمانی آمود
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
منشی شرکت- متخصص افیس
سپهر دانش
۱۳۹۵ اکنون
انجام پروژه های دانشجویی
دفتر فنی نارسیس
مهارت ها
| ۹۰نفر
صغری جباریمهدی ساعدیمسلم شاه محمدیناصیح رحیمیحسین جغراتیان
| ۸۹نفر
صغری جباریمهدی ساعدیمسلم شاه محمدیحسین جغراتیاننصیر نعمتی
| ۸۸نفر
صغری جباریمهدی ساعدیمسلم شاه محمدیحسین جغراتیاننصیر نعمتی
| ۸۷نفر
صغری جباریمهدی ساعدیمسلم شاه محمدیحسین جغراتیاننصیر نعمتی
| ۸۶نفر
صغری جباریمهدی ساعدیمسلم شاه محمدیحسین جغراتیاننصیر نعمتی
| ۸۳نفر
صغری جباریمهدی ساعدیمسلم شاه محمدیحسین جغراتیاننصیر نعمتی
| ۸۱نفر
صغری جباریمهدی ساعدیمسلم شاه محمدیحسین جغراتیاننصیر نعمتی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات