در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا ترجمه را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ترجمه را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ترجمه را بصورت مبتدی و حدود ۲۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ترجمه را بصورت متوسط و حدود ۵۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند ترجمه را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۲۳%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۵۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۴۹%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۵۱%
کاربران منتخب