fati رحمانی اصل

fati رحمانی اصل

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

۸۷ارتباط ۵مهارت
آذربایجان شرقی | مرند
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
مهارت ها
| ۵۸نفر
مجید ناصریحسین جغراتیانناصیح رحیماننبی اله گودرزیمحمدرضا قربانی
| ۵۶نفر
مجید ناصریحسین جغراتیانناصیح رحیماننبی اله گودرزیکاظم مخصوصی
| ۵۴نفر
مجید ناصریحسین جغراتیانناصیح رحیماننبی اله گودرزیمحمدرضا قربانی
| ۵۳نفر
مجید ناصریحسین جغراتیانناصیح رحیماننبی اله گودرزیمحمدرضا قربانی
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
Excell, Matlab, Axcess, Expert Choice,
درجه کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید چمران اهواز
توضیحات