لیلا حسینی

لیلا حسینی

کارشناسی زیست شناسی علوم گیاهی

۲۰ارتباط ۱۶مهارت
خراسان رضوی | مشهد
معلم
مدرسه
کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مشهد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی زیست شناسی علوم گیاهی
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
معلم
مدرسه
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
پشتیبان تحصیلی
کانون فرهنگی آموزش
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کتابدار
موسسه فرهنگی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات