در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا موسیقی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که موسیقی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند موسیقی را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند موسیقی را بصورت متوسط و حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند موسیقی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۸%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۲۴%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۳۶%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۶۲%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۳۸%
کاربران منتخب