ابوالفضل ویدافر

ابوالفضل ویدافر

دکترا علوم ارتباطات مدیریت رسانه

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات مدیریت رسانه
توضیحات