در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا زبان فرانسه را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان فرانسه را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند فرانسه را بصورت مبتدی و حدود ۲۴ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند فرانسه را بصورت متوسط و حدود ۱۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند فرانسه را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی بیش از ۵۰ عضو ۲۸%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۳۲%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۲۴%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۱۶%
کاربران منتخب